Strona główna
Fundacja Rozwoju Śląska została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 02.12.1991 przez:
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim z siedzibą w Gogolinie,
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego Województwa Katowickiego z siedzibą w Raciborzu,
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego Województwa Częstochowskiego z siedzibą w Oleśnie,
Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu.

Fundacja zarejestrowana została w dniu 3 lipca 1992 roku pod nazwą Fundacja Rozwoju Śląska.
Zmiana nazwy na Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych nastąpiła w 1996 roku i związana była z rozszerzeniem jej działalności na tereny, na których zamieszkuje ludność pochodzenia niemieckiego, m.in. Pomorze, Warmia i Mazury, Wielkopolska.

Główną myślą przewodnią, która towarzyszyła przy zakładaniu Fundacji, zarówno przedstawicielom rządu niemieckiego jak również przedstawicielom mniejszości niemieckiej w Polsce, było utworzenie jednej instytucji odpowiedzialnej za właściwe wydatkowanie środków finansowych rządu niemieckiego, przeznaczonych na wspieranie mniejszości niemieckiej w Polsce i jej otoczenia.
Pomoc ta miała na celu m.in. zahamowanie masowych wyjazdów Niemców z Polski do Niemiec, poprzez stworzenie im warunków podobnych do tych, jakie mieliby wyjeżdżając do Niemiec.Projekt i wykonanie PRONETIX